Vrste pregledov

Pregledovanje otroških igrišč je razdeljeno na tri vrste pregledov:

REDNI PREGLED – VIZUALNI (RUTINSKI) PREGLED
Preverja se splošno stanje igrala, zlasti poškodbe, ki so posledica vandalizma. Pregled izvaja upravitelj igrišča ali oseba, ki je določena in evidentirana v knjigi otroškega igrišča ali v drugem dokumentu. Pogostost pregledov je odvisna od pogostosti uporabe otroškega igrišča, ne glede na to pa ga je potrebno opraviti vsaj enkrat tedensko. Če se igrišče uporablja dnevno, je potrebno vsakodnevno preverjanje skladnosti.

FUNKCIONALNI PREGLED
Ta pregled zahteva podrobnejši pregled igral. Posebna pozornost pa je namenjena obrabi igral. Tak pregled lahko izvaja upravitelj ali druga oseba, ki jo določi upravitelj. Ugotovitve pregleda je treba vpisati v dokumentacijo o vzdrževanju otroških igral, pregled pa se opravlja vsake 1–3 mesece.

VSAKOLETNI GLAVNI PREGLED
Z vsakoletnim letnim pregledom se izvede temeljit pregled varnosti opreme, temelji in površina v skladu z deli standarda SIST EN 1176, kateri zahtevajo zelo dobro poznavanje. V skoplu glavnega letnega pregleda se temeljito pregleda varnost in skladnost vgrajene opreme ter ali je igrišče kot celota varno za uporabo. Za izvedbo glavnega letnega pregleda standard SIST EN 1176 predpisuje tudi obvezno opremo s katero se preverijo na igralini konstrukciji odprtine. le te morajo biti takšne, da ne omogočajo zatokov, stiskov delov telesa ali oblačil. V sklopu glavnega pregleda se preveri tudi ustreznost varnostne podlage in prosta varnostna območja okoli igral.

Ta vrsta pregleda vsebuje tudi izkopavanje ali razstavljanje določenih delov. Tovrstni ukrepi so potrebni, da se lahko ugotovijo morebitne slabosti na opremi. Pregled naj bi opravila kompetentna oseba v skladu z zahtevami standarda. Za zagotovitev kakovostnega pregleda je potrebna uporaba ustrezne opreme (testni modeli).

PREGLED PRED PRVO UPORABO
Pregled se izvede pred prvo uporabo oziroma po vsakem večjem popravilo igrala /igral, s katerim se preveri ali so igrala vgradnja / popravljena skladno z zahtevami standarda. Ta pregled omogoča lastniku igrišča varen prevzem igral v upravljanje.

 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol