ISO 14001

Za izpolnjevanje sedanjih potreb brez ogrožanja prihodnjih generacij, da izpolnjujejo svoje potrebe, je bistvenega pomena doseganje ravnotežja med okoljem, družbo in gospodarstvom. Trajnostni razvoj kot cilj se doseže z uravnoteženjem teh treh stebrov trajne stabilnosti.

Pričakovanja družbe glede trajnostnega razvoja, preglednosti in obvez so se razvila z vse strožjo zakonodajo, naraščajočimi pritiski na okolje zaradi onesnaževanja, neučinkovite rabe virov, neustreznega ravnanja z odpadki, podnebnih sprememb, degredacije ekosistemov in izgube biotske raznovrstnosti.

To je organizacije privedlo k temu, da sprejmejo sistematičen sistem ravnanja z okolje in da z izvajanjem sistemov ravnanja z okoljem prispevajo k okoljskemu stebru trajne stabilnosti.Namen mednarodnega standarda ISO 14001 je zagotoviti organizacijam okvir za varovanje okolja in odgovor na spreminjajoče se stanje okolja v ravnotežju z družbeno-ekonomskimi potrebami.

Sistematičen pristop omogoča najvišjemu vodstvu zagotavljati informacije za dolgoročno gradnjo uspeha in prispeva k trajnostnemu razvoju s tem, da:

  • Varuje okolje s preprečevanjem ali zmanjševanjem neugodnih vplivov;
  • Zmanjšuje možen neugoden učinek okoljskih razmer na organizacijo;
  • Pomaga organizaciji pri izpolnjevanju obveznosti glede skladnosti;
  • Izboljšuje učinek ravnanja z okoljem;
  • Obvladuje ali vpliva na način, kako se izdelki in storitve organizacije z vidika življenjskega cikla snujejo, izdelujejo, razdeljujejo, porabijo in odstranjujejo, kar lahko prepreči, da bi bili vplivi na okolje znotraj življenjskega cikla nenamerno preusmerjeni drugam;
  • Dosega finančne in delovne koristi zaradi izvajanja drugačnih, okolju prijaznih postopkov, ki utrjujejo tržni položaj organizacije;
  • Relevantnim zainteresiranim stranem sporoča informacije o okolju.

 

 

Kontakt

g: 041 274 950
e: info@isera.si

Symbol