SA8000

SA8000 - izdaja 4, je prostovoljni standard, ki določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, vključno z vzpostavitvijo ali izboljšanjem pravic delavcev, pogojev na delovnem mestu in učinkovitega sistema upravljanja. Temeljni elementi tega standarda temeljijo na Deklaraciji OZN o človekovih pravicah, konvencijah Mednarodne organizacije dela, mednarodnih normah o človekovih pravicah in nacionalni zakonodaji o delu.

 

Normativni dokument določa minimalna pričakovanja glede učinkovitosti organizacije, ki so certificirane po SA8000.

 

Namen SA8000 je zagotoviti prostovoljni standard za preverjanje, ki temelji na Deklaraciji OZN o človekovih pravicah, Mednarodni organizaciji dela in drugih mednarodnih normah o človekovih pravicah in delovnih zakonih ter nacionalni zakonodaji o delu, za opolnomočenje in zaščito vsega osebja, ki je pod nadzorom in vplivom organizacije, ki zagotavljajo izdelke ali storitve za to organizacijo, vključno z osebjem, zaposlenim v sami organizaciji in njenih dobaviteljih, podizvajalcih, podizvajalcih in delavcih na domu. Predvideva se, da mora organizacija upoštevati ta standard prek ustreznega in učinkovitega sistema upravljanja.

 

SA8000 je univerzalni standard in ga je mogoče implementirati v vsako vrsto organizacije, ne glede na npr. njeno velikost, geografsko lokacijo ali industrijski sektor.

 

Med pregledom se preveri osem elementov SA8000 zahtev - sistem upravljanja – ki so bistvenega pomena za njihovo pravilno izvajanje, spremljanje in izvrševanje. Sistem upravljanja je operativni sistem, ki organizaciji omogoča, da doseže popolno in trajno skladnost s SA8000, hkrati pa se nenehno izboljšuje, kar je znano tudi kot družbena uspešnost.

 

Pri izvajanju elementa sistema vodenja je potrebna prednostna naloga, da se skupni delavec in vodstvo vključijo in vzdržujejo v celotnem postopku skladnosti z vsemi elementi standarda. To je še posebej pomembno za ugotavljanje in odpravljanje neskladnosti ter zagotavljanje nadaljnje skladnosti.

 

Organizacija mora upoštevati lokalno, nacionalno in vse druge veljavne zakone, veljavne industrijske standarde, druge zahteve, na katere je organizacija pristala, in ta standard. Kadar takšni zakoni, standardi ali druge zahteve, na katere je organizacija pristala, in ta standard obravnavajo isto vprašanje, velja določba, ki je za delavce najugodnejša.

 

ZAHTEVE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

1. Otroško delo

2. Prisilno ali obvezno delo

3. Zdravje in varnost

4. Svoboda združevanja in pravica do kolektivnih pogajanj

5. Diskriminacija

6. Disciplinske prakse

7. Delovni čas

8. Prejemki

9. Sistem upravljanja