top of page

ISO 26000 ali SA8000

Družbeno odgovornost opredeljujeta dva dokumenta / standarda, in sicer ISO 26000 in SA8000.

 

Preko mednarodnega standarda ISO 26000 se organizacija opredeli do bistvenih tem in vprašanj družbene odgovornosti (vključevanje, izvajanje in promoviranje družbene odgovornega vedenja preko organizacije ter preko njene politike in prakse na področju vplivov prepoznavanja in sodelovanja z zainteresiranimi stranmi, kakor tudi o sporočanju obveznosti, rezultatov in drugih informacij povezanih z družbeno odgovornostjo. Standard pomaga organizaciji prispevati k trajnostnemu razvoju. Namen izpolnjevanja zahtev je, da se organizacijo spodbudi, da naredi več kot to zahteva skladnost z zakonodajo (kljub temu, da je skladnost s pravom temeljna obveznost katere koli organizacije in bistven del njihove družbene odgovornosti. Organizacija na ta način promovira skupno razumevanje na področju družbene odgovornosti in ga dopolnjuje z drugimi inštrumenti in iniciativami za družbeno odgovornost. Priporočljivo je, da organizacija upošteva tudi družbeno, okoljsko, pravno, kulturno, politično in organizacijsko raznolikost in razlike v gospodarskih razmerah. Namen tega standarda ni certificiranje, ampak zagotoviti organizacijam vodilo glede družbene odgovornosti.

SA8000 - izdaja 4, je prostovoljni standard, ki določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, vključno z vzpostavitvijo ali izboljšanjem pravic delavcev, pogojev na delovnem mestu in učinkovitega sistema upravljanja. Temeljni elementi tega standarda temeljijo na Deklaraciji OZN o človekovih pravicah, konvencijah Mednarodne organizacije dela, mednarodnih normah o človekovih pravicah in nacionalni zakonodaji o delu.

 

Normativni dokument določa minimalna pričakovanja glede učinkovitosti organizacije, ki so certificirane po SA8000.

 

Namen SA8000 je zagotoviti prostovoljni standard za preverjanje, ki temelji na Deklaraciji OZN o človekovih pravicah, Mednarodni organizaciji dela in drugih mednarodnih normah o človekovih pravicah in delovnih zakonih ter nacionalni zakonodaji o delu, za opolnomočenje in zaščito vsega osebja, ki je pod nadzorom in vplivom organizacije, ki zagotavljajo izdelke ali storitve za to organizacijo, vključno z osebjem, zaposlenim v sami organizaciji in njenih dobaviteljih, podizvajalcih, podizvajalcih in delavcih na domu. Predvideva se, da mora organizacija upoštevati ta standard prek ustreznega in učinkovitega sistema upravljanja.

 

SA8000 je univerzalni standard in ga je mogoče implementirati v vsako vrsto organizacije, ne glede na npr. njeno velikost, geografsko lokacijo ali industrijski sektor.

 

Med pregledom se preveri osem elementov SA8000 zahtev - sistem upravljanja – ki so bistvenega pomena za njihovo pravilno izvajanje, spremljanje in izvrševanje. Sistem upravljanja je operativni sistem, ki organizaciji omogoča, da doseže popolno in trajno skladnost s SA8000, hkrati pa se nenehno izboljšuje, kar je znano tudi kot družbena uspešnost.

 

Pri izvajanju elementa sistema vodenja je potrebna prednostna naloga, da se skupni delavec in vodstvo vključijo in vzdržujejo v celotnem postopku skladnosti z vsemi elementi standarda. To je še posebej pomembno za ugotavljanje in odpravljanje neskladnosti ter zagotavljanje nadaljnje skladnosti.

 

Organizacija mora upoštevati lokalno, nacionalno in vse druge veljavne zakone, veljavne industrijske standarde, druge zahteve, na katere je organizacija pristala, in ta standard. Kadar takšni zakoni, standardi ali druge zahteve, na katere je organizacija pristala, in ta standard obravnavajo isto vprašanje, velja določba, ki je za delavce najugodnejša.

 

ZAHTEVE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

1. Otroško delo

2. Prisilno ali obvezno delo

3. Zdravje in varnost

4. Svoboda združevanja in pravica do kolektivnih pogajanj

5. Diskriminacija

6. Disciplinske prakse

7. Delovni čas

8. Prejemki

9. Sistem upravljanja

bottom of page