top of page

SCC

SCC, verzija 2011 – Safety, Health and Environmeltal Checklist for Contractors/Sicherheits Cerfitikat Contractoren Checkliste

Petrokemična industrija je bila ena prvih industrijskih sektorjev (začetki segajo v leto 1994), ki zahtevajo certifikat iz svojih podizvajalcev kot dokaz učinkovitega upravljanja SHE sistema (varnost, zdravje in varstvo okolja). Danes je SCC sistem razširjen in postaja mednarodno priznan sistem varnega upravljanja za proizvajalce in storitve v vseh sektorjih industrije. Izpolnjevanje zahtev SCC so zahteve naročnika!

 

Prednosti sistema SCC:

 • višja motiviranost zaposlenih s pomočjo jasnejše organizacije in razdelitve odgovornosti na terenu;

 • večja prožnost in poenostavljen postopek prilagajanja novim okoliščinam preko jasnih postopkov;

 • zmanjšanje stroškov s pomočjo izboljšanja delovne varnosti;

 • zmanjšanje števila nesreč in prekinitev dela;

 • povečanje komunikacije med pogodbeniki in naročnikom;

 • izboljšanje pravne varnosti preko izpolnjevanja zakonskih zahtev;

 • izboljšanje SHE ravnanja v velikih obsegih dela;

 • priznavanje mednarodnega sistema ter lažje sklepanje poslov.


Namenjen je vsem organizacijam, ki imajo začasne lokacije izven sedeža organizacije (gradbišča, delovišča ipd.) SCC je edinstven v tem, da je koncept varnosti vključen v vse različne vidike zdravja, varnosti in varstva okolja. Kot mednarodno priznan standard je SCC postal bistvo za lokacije izven organizacije za zdravje, varnosti in za varovanje okolja, kjer je večje število izvajalcev z imenovanjem za tehnične storitve v industriji, npr. za izgradnjo nove ali obnove starih stavb, za vzdrževanje ali servisiranje. Da bi se izognili nesrečam, ki zavirajo proizvodni proces in poškodbe delavcev, je treba dokazovati, še posebej v sektorjih s kritično varnostjo, da izvajalci delujejo v skladu s tehnično varnostnimi predpisi. Poleg tega se mora varnostno ravnanje podizvajalca tudi beležiti. To se najlažje dokazuje z uvedbo varnosti, varovanja zdravja in okolja  preko sistema upravljanja (SHE management sistema) in njegovo neodvisno certificiranje v skladu z zahtevami standarda SCC. Certifikat SCC zagotavlja, da izvajalci izvajajo naročila, da zanesljivo določajo zahteve standarda varnosti.

SCC je primeren za proizvajalce in mednarodne storitve v vseh sektorjih industrije. Za uspešno certificiranje je potrebno dokazovanje sistema preko:

 1. Dokumentacijskega dela - SHE sistemske dokumentacije ter ostale spremljajoče dokumentacije (navodila in obrazci). V kolikor imate v organizaciji že vzpostavljen sistem kakovosti (ISO 9001) je mogoče na osnovi dokumenta 007 izvesti integracijo v obstoječi sistem.

 2. Izvajanja zapisanih zahtev na terenu ter dostopnosti do potrebnih dokumentov na terenu.

Oblike SCC standarda:

 • SCC*:      Certifikat z omejitvijo (Področje I)

 • SCC**:     Certifikat brez omejitve (Področje I)

 • SCP:        Certificiranje za kadrovske storitve (Področje II)

 • SCC P:    Certifikat za petrokemijo

 

Področje I.
SCC* (Certifikat z omejitvijo)
Ocenjuje se SHE (safety, health, enviroment) dejavnosti upravljanja neposredno na delovnem mestu, ki so običajno namenjene za male organizacije (do 35 zaposlenih v celotni organizaciji).

 

Za pridobitev certifikata morajo biti naslednji pogoji izpolnjeni:

 • Obvezna vprašanja - V SCC kontrolnem seznamu mora biti opredeljenih 27 obveznih vprašanj, katera morajo biti 100-odstotno izpolnjena.

 • Statistika nesreč - Statistiko nesreč na obratih je lažje zagotoviti z izvajanjem SCC standarda. Osnova za obvladovanje statistike je SCC dokument 006.


Področje I.
SCC** (Certifikat brez omejitve)
Ta verzija je zasnovan za organizacije, ki zaposlujejo več kot 35 zaposlenih v celotni organizaciji. V ta sklop spadajo tudi organizacije, ki zaposlujejo manj kot 35 zaposlenih ter za izvajanje uporabljajo podizvajalce (pogodbeno delo), za tehnične storitve zahtevajo **.

 

Za izdajo certifikata morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Obvezna vprašanja - V SCC kontrolnem seznamu mora biti opredeljenih 40 obveznih vprašanj, katera morajo biti izpolnjena 100-odstotno.

 • Statistika nesreč - Statistiko nesreč na obratih je lažje zagotoviti z izvajanjem SCC standarda. Osnova za obvladovanje statistike je SCC dokument 006.

 • Rezultati izvajanja - Poleg temeljnega vprašanja so obvezna tudi dodatna vprašanja. Zato je treba odgovoriti pozitivno na vsaj 5 od 9 možnih vprašanj z dopolnila. Iz tega razloga je treba predvideti **– certifikat SCC (celovito oceno organizacije v skladu s kontrolnim seznamom SCC).


SCC P (Petrokemija)
Certificiranje v skladu z zahtevami za petrokemijo, mora organizacija za pridobitev certifikata izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Obvezna vprašanja - V SCC P kontrolnem seznamu mora biti opredeljenih 44 obveznih vprašanj, katera so izpolnjena 100-odstotno.

 • Rezultati izvajanja - Poleg temeljnega vprašanja so obvezna tudi dodatna vprašanja. Zato je potrebno odgovoriti pozitivno na 5  dodatnih vprašanj.

 

Za množico različnih podizvajalcev dela v različnih sektorjih je ključna varnost. Certifikat SCC (Safety Checklist Contractors) preveri, da organizacija in njihovi zaposleni izvajajo sistem varnega upravljanja.

Za namene certificiranja se od organizacije zahteva dokazilo, da izpolnjujejo zahteve glede varnosti, zdravja in varstvo okolja v skladu s kontrolnim seznamom SCC. Ta  kontrolni seznam je sestavljen iz 12 elementov, s skupno 49 vprašanj in je jedro certificiranja sistema.

Kontrolni seznam SCC je sestavljen iz "Obveznih vprašanj" in "Sistema dodatnih vprašanj", in zajema naslednje tematike:

 1. Varnost, zdravje in okoljska zaščita (SHE) – politika in organizacija, zavzemanje vodstva

 2. SHE analiza tveganja/akcijski načrt

 3. Usposabljanje, informiranje in navodila

 4. Varnost, zdravje in okoljsko komuniciranje in posvetovanje

 5. SHE načrt projekta

 6. Varstvo okolja

 7. Priprave na izredne razmere

 8. Pregled varnosti, zdravja in okolja

 9. Zdravstveno varstvo pri delu

 10. Nakup in pregledovanje materialov, opreme in orodja

 11. Javna naročila storitev

 12. Prijava, registracija in preiskava nezgod

 

Veliko število nesreč in incidentov je lahko posledica pomanjkanja znanja ali nezadostne osveščenosti o tveganjih med ljudmi, ki opravljajo delo oz. so neposredno vpleteni v proces dela. Večjo uspešnost na področju varnosti se lahko doseže z bolj usposobljenim in osveščenim osebjem, ki se osredotoča na varnost, z namenom dviga ravni znanja in spretnosti, prav tako pa ustvarjajo in dvigujejo varnostno zavest.

Dobro usposabljanje in navodila, zlasti za nevarno delo, so zato velikega pomena v smislu preprečevanja nesreč in incidentov.

Zato se skladno z zahtevami SCC v kontrolnem seznamu posveča posebna pozornost izobraževanju in usposabljanju ter dokazilu o  potrebnih kvalifikacijah za varnost operativnega osebja in njihovih nadzornikov.​

Poznamo dve različici usposabljanja, in sicer po dokumentu:

 • 017 za operativne managerje, vodje, tehnike, obrtnike, delovodje in vodje ekip,

 • 018 za operativne delavce.

bottom of page